Inundatiekanaal 2010

Visserijkundig onderzoek Inundatiekanaal

Zoals iedereen weet, is het Inundatiekanaal afgelopen jaren flink aangepakt. Het kanaal is gebaggerd en de oevers zijn heringericht. Aan een tijdperk van onbevisbaarheid als gevolg van onvoldoende waterdiepte en overmatige plantengroei is een einde gekomen. We kunnen weer naar hartelust een hengeltje uit te gooien op het kanaal. Dit alles hebben wij te danken aan de maatregelen die door waterschap Rivierenland afgelopen tijd zijn genomen.

Achtergrond
Naar verwachting zal het baggeren en het natuurvriendelijk inrichten van het water ook een positief effect hebben op de visstand. Als vereniging hebben we besloten om op 31 maart jongstleden een visserijkundig onderzoek uit te laten voeren.
Met uitvoering van een dergelijk onderzoek wordt kennis verkregen van de visstand en dat is onontbeerlijk voor een goed visstandbeheer voor de komende jaren. Door tijdens onze wedstrijden hengelvangstregistratie toe te passen, kunnen we de komende jaren zien welke effecten de maatregelen hebben gehad op de visstand, maar kunnen we ook eventuele problemen op tijd signaleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vissterfte en het verdwijnen van vis als gevolg van aalscholvers die hun buikje rond eten.
Met het visserijkundige onderzoek van afgelopen jaar is de zogeheten ‘nulsituatie’ in beeld gebracht.

Schoolklas
Tijdens het onderzoek heeft een schoolklas van Basisschool de Dagobert de mogelijkheid gekregen om in het veld te komen kijken en is ter plaatse nog wat uitgelegd over de vissen die zijn gevangen en hoe deze zijn te herkennen. Een minilesje biologie aan de waterkant!

Resultaten
Tijdens het onderzoek zijn 11 vissoorten gevangen. Het kanaal kent een gemiddelde variatie aan soorten, maar qua aantallen en gewichten valt de visstand tegen. Het grootste deel van het visbestand in aantal bestaat uit Brasem, gevolgd door Baars. De samenstelling van de visstand op basis van het gewicht is anders; het grootste deel bestaat dan uit Snoek (46%), gevolgd door Brasem (21%) en Zeelt (18%). Op basis van het onderzoek is een bestandschatting gemaakt van 44,1 kg/ha. Dit is nog geen 10% van het gewicht dat het Inundatiekanaal kende tijdens een onderzoek in 1994!

De rapportage van het onderzoek wordt aangeboden aan het waterschap. Kennis van de visstand draagt natuurlijk ook bij aan goed waterbeheer! Onze hengelsportvereniging blijft namens de leden in gesprek met het waterschap om in de toekomst de mogelijkheden voor de sportvisserij uit te breiden.