Informatie

AANMELDING ALS LID (nieuw lid of weer inschrijven na een onderbreking)

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging bij ons VISpas verkooppunten. door het invullen van een voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke VISpas van Sportvisserij Nederland. Of bestel hem hier.
Na betaling van de jaarcontributie ontvangt u dan meteen alle benodigde visdocumenten om direct te kunnen gaan vissen.
Voor de winkels openingstijden Hengelsport Tiel en Petsplace

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar, respectievelijk het resterend gedeelte van een kalenderjaar. In alle gevallen is de volledige jaarcontributie verschuldigd.

CONTRIBUTIE

De contributie is zo laag mogelijk gehouden en gedifferentieerd naar leeftijd. Alleen senioren van 14 t/m 64 jaar betalen het volledige tarief.
Voor 65-plus leden geldt een gereduceerd bedrag.
Verder is er voor de allerjongsten t/m 13 jaar een speciaal jeugdlidmaatschap voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Uw leeftijd op 1 Januari van het betreffende kalenderjaar is bepalend voor de categorie waarin u op het moment van inschrijven valt.

Een overzicht van alle contributie- en andere tarieven vindt u elders op deze website onder het menu VISpas/Vergunningen.


CONTRIBUTIE BIJ MEERDERE HENGELSPORT VERENIGINGEN

Onze vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Hengelsportfederatie Midden Nederland.
Daardoor is de vereniging aan genoemde organisaties jaarlijks voor alle leden vanaf jaar contributie-afdracht verschuldigd.

Sportvissers met een lidmaatschap bij twee of meer verenigingen zijn echter tegenwoordig nog slechts één keer landelijke en federatieve contributie verschuldigd.
Bij alle verenigingen moet de sportvisser deze afdrachten eerst betalen en later zelf bij Sportvisserij Nederland terug vragen.
Klik hier om naar het formulier te gaan, om uw dubbele afdracht terug te vragen.

Wel kan de Leden Administratie u daar bij helpen. 


UITGIFTE VISPASSEN

Voor de te laat betalende leden geld het volgende: medio Mei van het lopende jaar zullen er geen VISPASSEN meer verstuurd worden.. 

Mensen die alsnog in het bezit willen komen van een VISPAS voor het lopende jaar kunnen dan uit het volgende  kiezen:
1* VBL kopen bij de bekende verkooppunten te Tiel 
2* VISPAS opnieuw online bestellen en betalen via de bestelmodule

Ledenadministratie THC-Rivierenland


ADRESWIJZIGING

Om uw post op het juiste adres te ontvangen, is het belangrijk om een adresmutaties zo spoedig mogelijk door te geven.

Dit alleen per e-mail naar: ledenadministratie@vispas.nl
Het is handig als u bij het doorgeven van het nieuwe adres ook even uw lidnummer (zie de laatste vier cijfers van de VISpas rechts onderin) of uw geboortedatum vermeldt. Als er méér dan één persoon lid is op hetzelfde adres, graag ook vermelden of de verhuizing voor alle leden op het betreffende adres geldt.
Wanneer u lid bent bij twee of meer verenigingen is het BELANGRIJK dat u bij iedere vereniging afzonderlijk de adreswijziging doorgeeft.
Als uw personalia en adresgegevens bij de verschillende verenigingen niet overeenstemt wordt u niet door de computer als dubbel lid herkend en komt u niet in aanmerking voor korting ter voorkoming van dubbele afdracht.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per heel kalenderjaar. Tussentijdse beëindiging in het lopende jaar is niet mogelijk.

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 Oktober via het opzegformulier
Eventuele schriftelijke bevestiging van de opzegging vindt alleen plaats via email.

Bij het in gebreke blijven van tijdige schriftelijke opzegging is de contributie voor het volgende jaar onverminderd verschuldigd.
Opzeggingen na genoemde datum wegens overmacht c.q. belangrijke reden(en) worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.


Met vriendelijke groet,

Servicebureau ledenadministratie Sportvisserij Nederland.
.