Over ons

De oorsprong van THC-Rivierenland (voorheen de Eerste Algemene Visvereniging HSV OnderOns.)

De in 1931 ingestelde visserijwet is de aanleiding geweest tot de oprichting van de "Eerste Tielse hengelsportvereniging Onder Ons", die op 26 december 1932 het levenslicht aanschouwde. De bloeiende en actieve vereniging herdacht in 1973 het veertigjarig bestaan. Uit de vele felicitaties bleek duidelijk welke vooraanstaande plaats deze vereniging in de Tielse gemeenschap inneemt.
Het klinkt wat vreemd dat "Onder Ons" werd opgericht door het in werking treden van de nieuwe wet. Toch wordt dit na de volgende toelichting weI duidelijk. Voordat deze wet er was, kon iedereen met de vrije hengel gaan vissen waar en op welk tijdstip dat hem goeddocht. In 1931 kwam daaraan een einde. Men kwam al spoedig tot de conclusie dat alleen door samenwerking de visgenoegens gehandhaafd konden worden. Na diverse besprekingen werd in 1932 besloten een commissie te benoemen, die tot taak had de oprichting van de vereniging zo goed mogelijk voor te bereiden. Deze commissie bestond uit de heren M. de Weijer, J. van Welij, H.A. Wielders, J. Wielders en A. van Lienden. Op tweede kerstdag van dat jaar werd de oprichting een feit en konden de statuten en het huishoudelijk reglement worden vastgelegd. De belangen van de leden bleken bij het bestuur in goede handen, waardoor het noodzakelijke viswater kon worden gepacht. In de loop van de jaren is hieraan nog een belangrijke uitbreiding gegeven. Het voortreffelijke contact tussen de talrijke hengelsportverenigingen heeft ertoe geleid dat de leden van de vereniging, aangesloten bij de federatie, met een vergunning in niet minder dan 50.000 hectaren water kunnen vissen. 
Van dit resultaat gingen in het jaar 1974 de georganiseerde hengelaars profiteren.

"Onder Ons" heeft vanaf haar bestaan gestreden tegen de waterverontreiniging, In samenwerking met de overheid heeft men gedaan wat men kon. De verbetering van de visstand ging het bestuur van de Tielse hengelsportvereniging eveneens zeer ter harte. Meer dan 100.000 stuks broed werden in de diverse wateren uitgezet. Anno 1974 werd de recreatie in het rivierengebied in niet geringe mate aantrekkelijker. "OnderOns" is altijd een actieve visvereniging dat moge blijken aan het aantal leden wat zich door de jaren heen heeft aangesloten.
In Januari 2007 heeft de vereniging het 75 jarig bestaan met alle leden gevierd met een zeer geslaagde feestavond in "de Betuwe" feestzaal met muziek en voor iedereen een goed gevuld buffet.
HSV OnderOns heeft zich in het verleden en de toekomst altijd ingezet voor een goede visstand en waterbeheer in de door hen gepachte wateren.
Het Inundatiekanaal gelegen in Tiel west is verenigingswater van "OnderOns" waar regelmatig wedstrijden voor de jeugd worden gehouden en waar de vereniging een groot aantal vissteigers heeft laten plaatsen.
Met deze steigers heeft "OnderOns" een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan om de vissteiger toegankelijk te maken voor rolstoel gebruikers.
Verder heeft "OnderOns" langs het Amsterdam Rijnkanaal op regelmatige afstand van elkaar overstapjes gerealiseerd om het viswater toegankelijk te maken.Anno September 2017

Fusie HSV Onder Ons & HSV de Brasem is een feit.

Na jaren hard werken om van onze beide verenigingen, HSV Onder Ons en HSV de Brasem één nieuwe vereniging te vormen heeft er September 2017 een fusie plaatsgevonden en kunnen wij jullie allen welkom heten als lid van de Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland.

Op deze website kunt u straks alle informatie over de vereniging vinden en wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en de activiteiten. 

Het bestuur ziet de toekomst van de Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland met vertrouwen tegemoet en zal zich te allen tijde blijven inzetten voor het belang van de hengelsport in de regio.

HSV "OnderOns" heeft zich in het verleden en dit zal THC-Rivierenland in de toekomst zeker blijven doen, ingezet voor een goed leefmilieu voor mens en dier.Met sportieve groet,

Het bestuur