Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Voorwaarden

Huishoudelijk Reglement van de Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland.

TERMINOLOGIE

Art 1 In dit huishoudelijk reglement wordt, tenzij ander vermeld, aan de navolgende woorden en termen de hieronder aangegeven betekenis gehecht.

Hengelsportvereniging: De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging genaamd:
Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland gevestigd te Tiel.

Statuten: De statuten van de vereniging.

Huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Lid: Een lid van de vereniging.

Algemene Ledenvergadering: Alle vergaderingen van de leden van de vereniging.

AANVANG LIDMAATSCHAP.

Art 2 Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het desbetreffende verzoek van het aspirant-lid door het bestuur is ingewilligd, tenzij statutair anders is bepaald.
Bij toetreding is contributie verschuldigd over het lopende kalenderjaar.
Indien het bestuur op een verzoek om toelating afwijzend heeft beslist, kan de belanghebbende deze beslissing aan het oordeel der eerstvolgende Alg. Ledenvergadering onderwerpen.

Art 3. Lid 1 Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk of mondeling bij het
dagelijks bestuur.
Opzegging dient te geschieden voor 1 oktober van ieder kalenderjaar.

Lid 2 Afvoering van een lid geschiedt voor vlg. art. 6 van de Statuten, en wel
A) nadat het lid schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichting niet
voor 1 juni aan de vereniging heeft voldaan.
B) het redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

Na afvoering kan het lid wederom lid worden van de vereniging na een besluit daaromtrent van het bestuur en wel onder door het bestuur vast te stellen condities.1
ROYEMENT- SCHORSING

Art 4 lid 1 Royement geschiedt door besluit van de Alg. Ledenvergadering, op voordracht
van het bestuur.
Royement kan voorafgegaan worden door schorsing van een lid, welke
schorsing plaatsvindt door het bestuur van de vereniging.
Bij royement staat beroepsmogelijkheid voor het betrokken lid open bij de
Alg. Ledenvergadering, binnen 1 maand na ontvangst der kennisgeving.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Lid 2 Redenen voor royement, schorsing zijn:
A) het in strijd handelen met of niet naleven van de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging dan wel het niet naleven van verenigingsbesluiten.
B) Het ernstig schaden van de belangen van de sportvisserij of van de vereniging.

Lid 3 Geroyeerde leden verliezen alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, doch behouden gedurende het lopende verenigingsjaar de verplichtingen. Door schorsing kunnen leden worden uitgesloten van rechten of ontzegd worden van rechten aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden, voor onbepaalde duur en te bepalen door het bestuur.

Lid 4 Indien zich met betrekking lot een lid zodanig ernstige omstandigheden voordoen die, ingevolge het hiervoor bepaalde, aanleiding zouden zijn tot royement en het belang van deze maatregelen noodzaakt, kan het lid door een besluit van het bestuur met onmiddellijke ingang worden geschorst.
Van deze schorsing wordt het lid onverwijld schriftelijke mededeling gedaan, onder uitvoerige vermelding van de redenen.
Het lid heeft het recht zich bij het bestuur schriftelijk tegen het schorsingsbesluit te verdedigen, zulks uiterlijk binnen 1 maand na kennisgeving.

Lid 5 Geschorste leden verliezen hun rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, doch behouden hun financiële verplichtingen.

Lid 6 Geschorste leden kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de vereniging, als lid worden aanvaard, indien zij aan alle uit het eerdere lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan.
Geroyeerde leden kunnen na een besluit van de Alg. Ledenvergadering opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten.2
BESTUUR- en COMMISSIELEDEN

Art 5 Lid 1 Bestuursleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn vanaf de leeftijd van 18 jaar en die van onbesproken gedrag zijn.
Commissieleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die in het kalenderjaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en die van onbesproken gedrag zijn. Kandidaatstelling voor een bestuurslidmaatschap kan geschieden door het bestuur van de vereniging of door een lid. De kandidaten moeten zich voor de verkiezing bereidt verklaren een dergelijke functie te bekleden: mochten zij op de betreffende vergadering niet aanwezig zijn, dan zullen zij van te voren schriftelijk hun bereids stelling kenbaar gemaakt dienen te hebben.

Lid 2 Benoeming van de commissieleden geschiedt door de commissaris.

Lid 3 In een commissie worden taken van functies van de commissieleden in onderling overleg verdeeld. Zij stellen in onderling overleg een rooster voor periodiek aftreden op en zijn terstond herbenoembaar, met uitzondering van leden van de kascommissie.

Lid 4 Leden van het bestuur en commissies moeten lid zijn van de vereniging.

Lid 5 De commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur en dienen periodiek verslag te doen van de voorgang e.d. aan het secretariaat. Voor 1 februari dient elke commissie een jaarrapport in bij het secretariaat.

BESTUUR

Art 6 lid 1 De samenstelling van het bestuur wordt elk jaar uiterlijk op de Alg. Ledenvergadering medegedeeld.

Lid 2 De taak van het bestuur is in het bijzonder:
A) de controle op de naleving van de statuten, reglementen en
verenigingsbepalingen.
B) het doen vertegenwoordigen van de vereniging in actie, overleg- en
overkoepelende lichamen, voor zover zich bewegende op het terrein van
de vereniging.
C) het vaststellen van de datum van de Alg. Ledenvergadering en het bepalen
van de agenda.

Lid 3 Leden van het bestuur kunnen door de Alg. Ledenvergadering uit hun functie
worden gezet.
Een gemotiveerd voorstel hiertoe kan gedaan worden door tenminste drie leden
en is aangenomen wanneer de meerderheid van de Alg. Ledenvergadering
hiermee instemt.
Een dergelijk voorstel kan alleen worden gedaan om eenzelfde reden, als
waarom volgen het huishoudelijk reglement in art. 4 een lid de vereniging kan
worden geschorst of geroyeerd3
Uit hun functie ontzette bestuursleden verliezen hun recht deel te nemen aan
vergaderingen van het bestuur c.q. de commissies, waarin zij eventueel als
bestuurslid zijn gekozen.

Lid 4 Het bepaalde in Lid 3 is evenzeer van toepassing op de commissieleden.

WAAKZAAMHEDEN BESTUURSLEDEN

Art 7 lid 1 De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld:
A) De voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van het bestuur, alsmede van de Alg. Ledenvergadering.
Hij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van de door de Alg. Ledenvergadering en het bestuur genomen besluiten.
Hij tekent, na goedkeuring, de notulen van de vergadering en de Alg. Ledenvergadering en bestuur, samen met de secretaris.
Hij vertegenwoordigt de vereniging in de overkoepelende lichamen en overheidsinstanties, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle commissievergaderingen, behalve tot de vergadering van de commissie, die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn beleid te doen.

B) De plaatsvervangende voorzitter
De plaatsvervangende voorzitter assisteert zo nodig de voorzitter bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn vervanger op.

C) De secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen bestuur en leden voor de zorgvuldige voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en van de Alg. Ledenvergadering. Hij is verantwoordelijk voor de notulering van de vergaderingen en tekent, na goedkeuring, de notulen samen met de voorzitter. Het archief van de commissie en van de secretaris is eigendom van de vereniging en kan zonder opgaaf van redenen door de (overige) bestuursleden worden opgevraagd. Alle contacten, de vereniging betreffende, naar buiten dienen via het secretariaat te lopen.

D) De plaatsvervangend secretaris
De plaatsvervangend secretaris assisteert zo nodig de secretaris bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn plaatsvervanger op.
Hij beheert de ledenadministratie.

E) De Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de verenigingsfinanciën. Hij tekent op het lidmaatschapsbewijs voor ontvangst van de contributie. Hij verzorgd na afloop van het boekjaar de balans, rekening van de lasten en baten en de begroting.
Hij bewaakt de begroting en stelt het bestuur bij elke dreigende overschrijding hiervan direct op de hoogte.4
Hij draagt zorg voor een tijdige betalingen en inningen, die ten lasten en ten bate van de vereniging gedaan moeten worden. Hij tekent alle bank- en giro cheques, respectievelijk overschrijvingen, die ter betaling uitgaan.
Hij draagt er zorg voor dat de contante kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden. De financiële administratie kan zo nodig zonder opgaaf van redenen door het bestuur bij de penningmeester worden opgevraagd.

F) De plaatsvervangend penningmeester
De plaatsvervangend penningmeester assisteert zo nodig de penningmeester bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn plaatsvervanger op.

G) De commissaris
De commissaris wordt belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een bepaalde verenigingszaak.
Eventueel zal hij optreden als voorzitter van een door het bestuur gevormde commissie (de voorzitter) en is als zodanig verantwoordelijk voor het goed functioneren van de reglementair gevormde commissie.

Lid 2 Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt door het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aangewezen, voor zover daar reglementair niet op andere wijze in is voorzien. Wanneer een bestuurslid langer dan zes maanden is verhinderd zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Indien de verhindering een gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn tot twaalf maanden te verlengen.

Art 8 lid 1 Een bestuurslid is per 3 jaar aftredend, volgens rooster, en kan zich terstond verkiesbaar stellen. Volgorde van aftreden is 1 dagelijks bestuurslid + 1/3 commissarissen.

Lid 2 Bestuursvergaderingen worden tenminste vier maal per jaar gehouden.
Oproepingen geschieden schriftelijk, tenminste drie dagen van te voren, onder vermelding van de agenda. Eventueel daarbij behorende bijlagen dienen op dezelfde termijn in het bezit van de bestuursleden te zijn. Afmeldingen voor een bestuursvergadering door de bestuursleden dienen 24 uur voor vergaderdatum gedaan te worden bij de secretaris.

Lid 3 Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste 50% der bestuursleden, DB, en commissarissen van de commissies vereist, tenzij het nemen van een besluit ter zake van dezelfde aangelegenheid reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering moest worden uitgesteld. In spoedeisende gevallen wordt door het dagelijks bestuur voorshands een beslissing genomen, voor zover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerst volgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling worden gedaan.5
Lid 4 Stemmen over personen geschiedt in de regel schriftelijk, over zaken in de regel mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Elk bestuurslid heeft 1 stem. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Lid 5 Bestuursleden hebben het recht om staande vergadering agendapunten in te brengen, mits met toestemming van de voorzitter.
Orde voorstellen mogen te allen tijde worden ingebracht.

Lid 6 De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende bij afgetreden of geschorste bestuursleden, moeten binnen 14 dagen na aftreding of schorsing plaats hebben.

ALGEMENE LEDENVERGADERING – OPROEP.

Art 9 lid 1 Alg. Ledenvergaderingen worden zo mogelijk 6 weken van te voren aangekondigd.

Lid 2 Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in deze vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen. Dergelijke agendapunten dienen uiterlijk 4 weken voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.

Lid 3 In de Alg. Ledenvergadering kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen te aanzien van de geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een vergadering , indien hiertoe door 2/3 deel van de aanwezige leden worden besloten, agendapunten toevoegen. De voorzitter bepaald op welk moment de vergadering de aldus ingelaste agendapunten zal behandelen.

ORDE VAN DE VERGADERING

Art 10 lid 1 Toegang tot de vergadering hebben de leden van de vereniging.

Lid 2 In de vergadering wordt, behalve door de voorzitter het woord gevoerd door de leden, alsmede, met toestemming van de voorzitter der vereniging, door anderen.

Lid 3 Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van de stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald.

Lid 4 Stemmen over zaken geschiedt in de regel mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Bij steken over stemmen over personen verloopt de stemming conform art 13 lid 4 van de statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen niet mee. Aan schriftelijke stemming gaat de benoeming van een stembureau van drie leden vooraf.

Lid 5 Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.6
VERGADERING VAN BESTUUR EN COMMISSIE EN ALD. LEDEN-VERGADERING

Art 11 lid 1 De vergadering van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de vergadering en voor het democratisch verloop hiervan.
Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor te zorgen dat elk lis voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen.
De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan drie maal het woord te verlenen over het zelfde onderwerp. De voorzitter heeft elk recht een spreker her woord te ontnemen, indien deze buiten de orde van de vergadering gaat.
Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zo nodig verdagen of schorsen. Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald vraagstuk voldoende aandacht is besteed, kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming c.q. bespreking van het volgende punt van de agenda.

Lid 2 De commissievergaderingen zijn ook gehouden aan het gestelde in art.11 lid 1

Lid 3 De betreffende secretaris is verantwoordelijk voor de notulering der betreffende vergadering, voor de correspondentie en beheer van het archief.

Lid 4 Commissieleden en bestuursleden zijn. Ten aanzien van aan het intern gebruik getoonde gegevens, tot geheimhouding verplicht.

GELDMIDDELEN.

Art 12 Het jaarlijkse bedrag der contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
Contributie dient jaarlijks voldaan de worden voor 1 juni.
Het bestuur is gerechtigd in voorkomende gevallen een afwijkend contributiebedrag vast te stellen.

FINANCIËLE JAARSTUKKEN.

Art 13 lid 1 Financiële jaarstukken worden gecontroleerd door een door de vereniging hiervoor in te steen kascommissie en indien mogelijk door een register- accountant, welke beiden onafhankelijk van elkaar van hun bevindingen verslag op maken.
Lid 2 Het bestuur biedt de stukken met vorengenoemde verslagen aan de leden ter vaststelling aan.

ERFSTELLING- SCHENKINGEN.

Art 14 lid 1 Erfstellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van de boedelbeschrijving worden aanvaard.

Lid 2 Schenkingen kunnen door een vereniging allen met toestemming van het bestuur worden aanvaard.7
VERGOEDINGEN

Art 15 De ledenvergadering kan besluiten aan leden van het bestuur van de vereniging een bedrag per jaar te vergoeden voor de aan de vervulling van de functie onvermijdelijk verbonden kosten.

KASCOMMISSIE

Art 16 lid 1 De kascommissie bestaat uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid.
De commissie komt minstens eenmaal per jaar bijeen ter controle van de administratie, meer in het bijzonder van de financiële administratie en daarmede verband houdende zaken.

Lid 2 De benoeming van de leden van de commissie geschiedt voor een termijn van 3 jaar. Het volgens rooster aftredende lid is niet terstond herkiesbaar.

Lid 3 De commissie is bevoegd alle boeken, bescheiden en geldmiddelen voor de controle op te vorderen.

Lid 4 De commissie brengt aan de Alg. Ledenvergadering verslag van haar bevindingen ui.

Lid 5 Indien de commissie niet met de algemene stemmen tot goedkeuring van het financiële beleid of beheer kan besluiten, dient de commissie aan de voorzitter van de vereniging een vergadering met het bestuur te vragen.
In deze vergadering, die op korte termijn dient te worden bijeengeroepen, worden de bezwaren van de commissie besproken, alvorens de commissie verslag aan de alg. ledenvergadering uitbrengt.

WEDSTRIJDCOMMISSIE

Art 17 lid 1 De wedstrijdcommissie heeft tot taak het (doen) organiseren van wedstrijden.

Lid 2 De commissie stelt wedstrijdreglementen en corpsen samen. Zij begeleidt de corpsen of de individuele wedstrijdvisser indien mogelijk op de nationale concoursen, de federatieve selectiewedstrijden, de Nationale Kampioenschappen.

Lid 3 de commissie vergadert zo dikwijls als zij nodig achten.

JEUGDCOMMISSIE

Art 18 lid 1 De jeugdcommissie heeft tot taak het begeleiden van de jeugd om te komen tot een verantwoord beoefenen van de sportvisserij door dezen.

Lid 2 De commissie stelt jaarlijks een plan van activiteiten op en legt dit plan ter goedkeuring voor aan het bestuur.

KARPERCOMMISSIE

Art 17 lid 1 De karpercommissie heeft tot taak het (doen) organiseren van wedstrijden en themadagen (avonden) gericht op Karpervissen.

Lid 2 De commissie stelt wedstrijdreglementen en corpsen samen. Zij begeleiden de corpsen of de individuele wedstrijdvisser indien nodig en mogelijk op de nationale concoursen, de federatieve selectiewedstrijden, de Nationale Kampioenschappen.

Lid 3 de commissie vergadert zo dikwijls als zij nodig achten.

VLIEGVISCOMMISSIE

Art 17 lid 1 De vliegviscommissie heeft tot taak het (doen) organiseren van wedstrijden en themadagen (avonden) gericht op vliegvissen.

Lid 2 De commissie stelt wedstrijdreglementen en corpsen samen. Zij begeleidt de corpsen of de individuele wedstrijdvisser indien mogelijk op de nationale concoursen, de federatieve selectiewedstrijden, de Nationale Kampioenschappen. 

Lid 3 de commissie vergadert zo dikwijls als zij nodig achten. 

ROOFVISCOMMISSIE

Art 17 lid 1 De Roofviscommissie heeft tot taak het (doen) organiseren van wedstrijden en themadagen (avonden) gericht op roofvissen.

Lid 2 De commissie stelt wedstrijdreglementen en corpsen samen. Zij begeleidt de corpsen of de individuele wedstrijdvisser indien nodig en mogelijk op de nationale concoursen, de federatieve selectiewedstrijden, de Nationale Kampioenschappen.

Lid 3 de commissie vergadert zo dikwijls als zij nodig achten. 


8
Lid 3 De commissie belegt vergaderingen en brengt van deze vergaderingen schriftelijk rapport uit aan het bestuur.

COMMISSIE VISWATERBEHEER.

Art 19 lid 1 Deze commissie adviseert het bestuur met betrekking tot het beheer van de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.

Lid 2 De Commissie kan zich doen bijstaan door deskundigen met goedkeuring van het bestuur.

Lid 3 De commissie zal trachten zoveel mogelijk gegevens te verzamelen of te doen verzamelen inzake waterkwaliteit, visbestand, visbaarheid etc. van de tot de vereniging behorende wateren en zal haar bevindingen aan het bestuur rapporteren.

Lid 4 De commissie adviseert het bestuur minstens eenmaal per jaar inzake de uit e zetten vissoorten, hoeveelheden en over de eventuele noodzaak tot regulerende maatregelen. Rapporten en overige bescheiden zijn eigen dom van de vereniging.

CONTROLE COMMISIE

Art 20 lid 1 De controle op en aan het viswater, vallende onder het beheer van de vereniging, wordt opgedragen aan personen, die door het ebstuur gerechtigd zijn tot controle. Zij dienen in het bezit te zijn van een door het verenigingsbestuur uitgegeven legitimatiekaart.

Lid 2 De controle omvat de naleving ban de bepalingen van de Visserijwet en de bepalingen van de door of namens de vereniging uitgegeven vergunning, statuten reglementen of andere publicaties.

Lid 3 De controle omvat de naleving van de statuten, reglementen en de bepalingen vindt mede plaats door de bestuurleden van de vereniging.

Lid 4 De controleurs zijn verplicht zich bij de eerst controle behoorlijk te legitimeren.

Lid 5 Houder van vergunningen zijn verplicht de vergunning, bijdrage bewijs en/ of vispas op eerste aanvraag aan de controleur te overhandigen

Lid 6 De tot controleur bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid hierop attent te maken. Indien van de overtreding rapport zal worden opgemaakt, moet dit ter plaatse aan de overtreder worden medegedeeld. De controleurs zijn gehouden van geconstateerde overtredingen, waardbij ingevolge art. lid c,d terstond inname van de visvergunning is geschiedt, binnen 2x 24 uur rapport in te zenden aan de verenigingssecretaris.9
Lid 7 Bij besluit van de Alg. Ledenvergadering kunnen bezoldigde controleurs
worden aangesteld.

Lid 8 Niet bezoldigde controleurs ontvangen zo nodig van de penningmeester van de vereniging tegen overlegging van de nodige bewijsstukken, gewaarmerkt door de coördinator controleur, een onkostenvergoeding.

OVERTREDINGEN.

Art 21 lid 1 Overtredingen van dit reglement worden onderscheiden in:
A) Het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet, de
statuten, de reglementen door de vereniging uitgereikte vergunningen
en/ of schriftelijk via een orgaan of op andere wijze ter kennis van de
leden of aangesloten sportvisser gebracht.
B) het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in verenigingswater
gevangen vis, tenzij door de vereniging een schriftelijke ontheffingsverklaring is verleend.
C) Het gebruik van vangmiddelen waarvoor geen vergunning werd verstrekt.
D) Het vissen zonder vergunning en/ of medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning inde door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
E) Het hinderen. Beledigen of bedriegen van de in art. 20 tot controle bevoegd verklaarbare personen.
F) Onbehoorlijk gedrag en/ of het plegen van handelingen, die in strijd zijn met de belangen van de vereniging.
G) Het niet voldoen aan het gestelde in art 4 lid 2 en 3 van dit reglement.

Lid 2 Mogelijke strafmaatregelen:
A) schorsing tot max. 2 maanden
1 Lopen op verboden grond en zich niet verwijderen op verzoek van de controleur.
2 Onnodig of opzettelijk door hooigras lopen.
3 Opzettelijk papier en/ of vuil e.d. achterlaten.

B) schorsing tot max. 3 maanden
1 Incorrect gedrag tegen controleur, pachter of eigenaar van grond/viswater.
2 Weigeren vergunning te tonen aan de controleur.
3 Het in bezit hebben van ondermaatse witvis vgl. Wett. Voorschrift.

C) schorsing tot max. 6 maanden.
1 Snoeken buiten de door de wet vastgestelde tijd
2 Het in het bezit hebben van ondermaatse vis (Zie waterboekje)

D) Schorsing dit zal in overleg met het bestuur opgelegd worden.
1 Afsluitingen, hekken open laten staan
2 Moedwillig vernielen
3 Wangedrag.
10
Voor wan Lid 2 c,d betreft zijn de controleurs door het bestuur gemachtigd om terstond vispas in te nemen en zulks binnen 2x24 uur te rapporteren aan de secretaris.
In dit geval kan de schorsing door het bestuur volgen c.q. voordracht aan de Alg. Ledenvergadering tot royement.

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

Art 22 Wijzigingen van dit reglement geschieden volgens art. 19 van de statuten/

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering.